Orígens de l'estimulació multisensorial

L'estimulació multisensorial o snoezelen es va originar a Holanda cap als anys 70, essent dos terapèutes holandeses Jan Hulsegge i Ad Verheul les que la van desenvolupar. Des d'aleshores, s'ha estès primer pels països nòrdics i després per una bona part d'Europa i altres continents, sobretot per la tasca de l' International Snoezelen Association (ISNA), fundada l'any 2002 per Ad Verheul i la Dra. Mertens.

La finalitat dels espais multisensorials és que els subjectes que en facin ús, puguin estar exposats a estímuls controlats que els provoquin diferents sensacions que ajudaran a adquirir l'aprenentatge mitjançant el descobriment.


Aquestes aules aconsegueixen el desenvolupament ple de les potenecialitats humanes en l'àmbit escolar, social, intel·lectual... que és la finalitat última de l'educació general.

Un espai on es poden desenvolupar les estimulacions bàsiques del desenvolupament, i per tant, emergeix el plaer sensomotriu: expressió evident de la unitat de la personalitat del nen, lloc que crea unió entre les sensacions corporals i els estats tònic-emocionals i permet l'establiment de la globalitat. (Aucouturier ,1985).

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius, què es treballa?

A nivell MOTOR: es treballa la coordinació motriu, coordinació manual, control postural, to i força...


A nivell SENSORIAL: es treballa el sistema auditiu, visual, olfactiu, tàctil i vestibular.


A nivell COGNITIU: es treballa l'atenció, memòria, llenguatge, integració de conceptes, resolució de problemes...


A nivell PSICOSOCIAL: es treballa la motivació, autoestima, habilitats socials, iniciativa, respectar els torns...

Quins beneficis aporta?


RelaxacióAutocontrolDisminució de les alteracions conductuals
Increment del nivell d'activitatIncrement del nivell d'alerta (arousal)Augment de la comunicació
Increment del contacte visual i coporalAugment del nivell d'atenció i concentracióIncrement de la sociabilitat i l'interés per l'entorn